Kategorien

Anpassungen anfordern

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 2.  De contractant:
  1.  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  2.  De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3.  Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. De contractant verstrekt een opdracht op de website van Onlinenummer.com om een of meerdere producten van Onlinenummer.com te laten produceren en verzenden.
 4.  Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5.  Bedenktijd: De termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6.  Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7.  Dag: Kalenderdag;
 8.  Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9.  Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de contractant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

GraphicSign

handelend onder de naam: Onlinenummer.com

Adres:

Zadelmakerstraat 68
1991 JE  Velserbroek
Bereikbaar vanaf maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 34118545
BTW-identificatienummer: NL.807599980B.01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Let op: De producten van Onlinenummer.com zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en contractant.
 2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs exclusief en inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Op de persoonlijke artikelen van Onlinenummer.com is herroepingsrecht niet van toepassing.
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de contractant te raadplegen is;
 • de wijze waarop de contractant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de contractant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de contractant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de contractant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de contractant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de contractant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de contractant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de contractant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de contractant heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Onlinenummer.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Als u de overeenkomst herroept zijn de verzendkosten van de retourzending voor uw eigen rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 • Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Artikel 7 – Eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Onlinenummer.com geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Onlinenummer.com garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Onlinenummer.com geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de contractant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de contractant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de contractant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In het geval dat Onlinenummer.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de contractant hiervan uiterlijk ??n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De contractant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de contractant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de contractant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Onlinenummer.com is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de contractant. Ditzelfde geldt voor alle door de contractant opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 11 – Duurtransacties

 1. De contractant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de contractant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de contractant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2.  Indien contractant niet binnen de overeengekomen 14 dagen tot betaling overgaat, wordt het saldo achtereenvolgens verhoogd met € 2,50 herinneringskosten, € 5,00 aanmaningskosten en € 7,50 sommatiekosten.
 3.  Daarnaast is contractant, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat de consument in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
 4.  Indien Onlinenummer.com in geval van wanbetaling door de contractant tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de contractant.
 5.  Bij de verkoop van producten aan contractanten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de contractant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 6.  De contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 13 – Vrijwaringen

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de contractant de gebreken heeft geconstateerd.
 3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid van de contractant

 1. De contractant komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor Onlinenummer.com is het niet mogelijk om de Onlinenummer.com producten te controleren op naleving van deze bepaling.
 2. De contractant is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan Onlinenummer.com doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op Mijnnaamplaat.nl rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
 3. De contractant zal Onlinenummer.com vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de contractant in strijd met Artikel 16.1 en 16.2 handelt.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Onlinenummer.com zich de rechten en bevoegdheden voor die Onlinenummer.com toekomen op grond van de Auteurswet.
 2.  De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Onlinenummer.com tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, Mijnnaambordproducten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Onlinenummer.com, ongeacht of deze aan de contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3.  Alle door Onlinenummer.com eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere Mijnnaambordproducten, zijn uitsluitend bestemd om door de contractant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mijnnaamplaat.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4.  Onlinenummer.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5.  Alles op de website is eigendom van Onlinenummer.com en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van Onlinenummer.com.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de contractant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacy statement

Onlinenummer.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bestelling geplaatst wordt, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren, de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden en indien daarvoor aangemeld om de nieuwsbrief te versturen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de klant. Onlinenummer.com zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. Onlinenummer.com gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Het browser kan zo ingesteld worden, dat tijdens het winkelen bij Onlinenummer.com geen cookies ontvangen worden.

Indien er nog vragen zijn over de Algemene Voorwaarden of Privacy Policy van Onlinenummer.com, kan contact met ons opgenomen worden. Onze klantenservice helpt u verder bij het verschaffen van informatie bij vragen over gegevens of bij het wijzigen van gegevens.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIONEN

In diesen Geschäftsbedingungen:

 1. Unternehmer: Die natürliche oder juristische Person, die Verbrauchern und Unternehmen Produkte und/oder Dienstleistungen im Fernabsatz anbietet;
 2.  Der Dienstleister:
  1.  Die natürliche Person, die nicht in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt und mit dem Unternehmer einen Fernabsatzvertrag abschließt;
  2.  Die natürliche oder juristische Person, die in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt und mit dem Unternehmer einen Fernabsatzvertrag abschließt;
 3.  Fernabsatzvertrag: Ein Vertrag, bei dem im Rahmen eines vom Unternehmer organisierten Systems für den Fernabsatz von Produkten und/oder Dienstleistungen bis einschließlich des Vertragsabschlusses eine oder mehrere Fernkommunikationstechniken eingesetzt werden. Der Vertragspartner erteilt auf der Website Onlinenummer.com einen Auftrag zur Herstellung und Lieferung eines oder mehrerer Produkte von Onlinenummer.com.
 4.  Technik der Fernkommunikation: Mittel, das zum Abschluss eines Vertrags verwendet werden kann, ohne dass Vertragspartner und Unternehmer gleichzeitig im selben Raum zusammengekommen sind;
 5.  Bedenkzeit: Die Frist, innerhalb derer der Vertragspartner von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
 6.  Widerrufsrecht: Die Möglichkeit für den Vertragspartner, innerhalb der Bedenkzeit vom Fernabsatzvertrag zurückzutreten;
 7.  Tag: Kalendertag;
 8.  Dauergeschäft: Ein Fernabsatzvertrag über eine Reihe von Produkten und/oder Dienstleistungen, deren Liefer- und/oder Abnahmeverpflichtung zeitlich gestreckt ist;
 9.  Dauerhafter Datenträger: Jedes Mittel, das es dem Auftragnehmer oder Unternehmer ermöglicht, Informationen, die an ihn persönlich gerichtet sind, so zu speichern, dass eine spätere Einsichtnahme und unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen möglich ist.

ARTIKEL 2 – IDENTITÄT DES UNTERNEHMERS

GraphicSign

Handel unter dem Namen: Onlinenummer.com

Die Anschrift:

Zadelmakerstraat 68
1991 JE Velserbroek
Erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr
E-Mail-Adresse: [email protected]
Handelskammernummer: 34118545
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL.807599980B.01

ARTIKEL 3 – ANWENDBARKEIT

Bitte beachten Sie: Onlinenummer.com-Produkte sind personalisiert und können daher nicht zurückgegeben werden.

 1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers und für jeden zwischen dem Unternehmer und dem Vertragspartner abgeschlossenen Fernabsatzvertrag.
 2.  Vor Abschluss des Fernabsatzvertrages wird der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Vertragspartner zur Verfügung gestellt. Wenn dies vernünftigerweise nicht möglich ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags darauf hingewiesen, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Unternehmer eingesehen werden können und dass sie auf Anfrage des Vertragspartners so schnell wie möglich kostenlos zugesandt werden Gruppe.
 3.  Wenn dies vernünftigerweise nicht möglich ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags darauf hingewiesen, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Unternehmer eingesehen werden können und dass sie auf Anfrage des Vertragspartners so schnell wie möglich kostenlos zugesandt werden Gruppe. Wird der Fernabsatzvertrag abweichend vom vorstehenden Absatz und vor Abschluss des Fernabsatzvertrages elektronisch abgeschlossen, kann der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Vertragspartner auf elektronischem Wege so zur Verfügung gestellt werden, dass der Vertragspartner dies problemlos tun kann auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert. Wenn dies nach vernünftigem Ermessen nicht möglich ist, bevor der Fernabsatzvertrag abgeschlossen wird,
 4. Für den Fall, dass zusätzlich zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen besondere Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen gelten, gelten Absatz 2 und 3 entsprechend und der Vertragspartner kann sich bei widersprüchlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen stets auf die für ihn günstigste anwendbare Bestimmung berufen und Bedingungen.

ARTIKEL 4 – DAS ANGEBOT

1. Wenn ein Angebot eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat oder an Bedingungen geknüpft ist, wird dies ausdrücklich im Angebot angegeben.

2. Das Angebot enthält eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist ausreichend detailliert, um eine angemessene Beurteilung des Angebots durch den Auftragnehmer zu ermöglichen. Wenn der Unternehmer Bilder verwendet, sind diese eine wahrheitsgetreue Darstellung der angebotenen Produkte und / oder Dienstleistungen. Offensichtliche Irrtümer oder Irrtümer im Angebot binden den Unternehmer nicht.

3. Jedes Angebot enthält solche Informationen, dass dem Vertragspartner klar ist, welche Rechte und Pflichten mit der Annahme des Angebots verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:

 • der Preis ohne und mit Steuern;
 • eventuelle Versandkosten;
 • die Art und Weise, wie der Vertrag zustande kommt und welche Maßnahmen dafür erforderlich sind;
 • Das Widerrufsrecht gilt nicht für die persönlichen Artikel von Onlinenummer.com.
 • die Art der Zahlung, Lieferung oder Vertragserfüllung;
 • die Frist für die Annahme des Angebots oder die Frist für die Einhaltung des Preises;
 • die Höhe des Entgelts für die Fernkommunikation, wenn die Kosten für die Nutzung der Technik für die Fernkommunikation auf einer anderen Grundlage als dem Basistarif berechnet werden;
 • wenn die Vereinbarung nach Abschluss archiviert wird, wie sie von der Vertragspartei eingesehen werden kann;
 • die Art und Weise, wie der Vertragspartner ungewollte Handlungen vor Abschluss des Vertrages erkennen kann, sowie die Art und Weise, wie er diese vor Abschluss des Vertrages berichtigen kann;
 • alle Sprachen, in denen der Vertrag neben Niederländisch abgeschlossen werden kann;
 • die Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterworfen hat, und die Art und Weise, wie der Vertragspartner diese Verhaltenskodizes elektronisch einsehen kann; und
 • die Mindestdauer des Fernabsatzvertrags im Falle einer Vereinbarung, die sich auf die kontinuierliche oder periodische Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen erstreckt.

ARTIKEL 5 – Die Vereinbarung

 1. Der Vertrag kommt vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 4 zum Zeitpunkt der Annahme des Angebots durch den Vertragspartner und der Erfüllung der entsprechenden Bedingungen zustande.
 2. Hat der Vertragspartner das Angebot elektronisch angenommen, wird der Unternehmer den Eingang der Annahme des Angebots unverzüglich elektronisch bestätigen. Solange der Eingang dieser Annahme nicht bestätigt ist, kann der Vertragspartner den Vertrag auflösen.
 3. Wird der Vertrag auf elektronischem Weg geschlossen, trifft der Unternehmer geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die elektronische Datenübertragung zu sichern und eine sichere Webumgebung zu gewährleisten. Kann der Vertragspartner elektronisch bezahlen, trifft der Unternehmer angemessene Sicherheitsmaßnahmen.
 4. Der Unternehmer kann sich – im gesetzlichen Rahmen – darüber informieren, ob der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, sowie über alle Tatsachen und Faktoren, die für einen verantwortungsbewussten Abschluss des Fernabsatzvertrags wichtig sind. Wenn der Unternehmer aufgrund dieser Untersuchung gute Gründe hat, den Vertrag nicht abzuschließen, ist er berechtigt, einen Auftrag oder eine Anfrage mit Gründen abzulehnen oder besondere Bedingungen an die Ausführung zu knüpfen.
 5. Der Unternehmer wird dem Vertragspartner mit dem Produkt oder der Dienstleistung die folgenden Informationen schriftlich oder in einer Weise übermitteln, dass sie vom Vertragspartner zugänglich auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden können:
  1. die Besuchsadresse der Niederlassung des Unternehmers, an die sich der Vertragspartner mit Beschwerden wenden kann;
  2. die Bedingungen, unter denen und in welcher Weise der Vertragspartner von dem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann, oder eine klare Aussage über den Ausschluss des Widerrufsrechts;
  3. die Informationen über bestehenden Kundendienst und Garantien;
  4. die in Artikel 4 Absatz 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Informationen, es sei denn, der Unternehmer hat diese Informationen dem Vertragspartner bereits zur Durchführung des Vertrages zur Verfügung gestellt;
  5. die Voraussetzungen für die Kündigung des Vertrages, wenn der Vertrag eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat oder unbefristet ist.
  6. Wenn sich der Unternehmer verpflichtet hat, eine Reihe von Produkten oder Dienstleistungen zu liefern, gilt die Bestimmung im vorstehenden Absatz nur für die erste Lieferung.

Artikel 6 – Widerrufsrecht bei Lieferung von Produkten

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist endet 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Onlinenummer.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (zB schriftlich per Post, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, erhalten Sie alle bis dahin geleisteten Zahlungen einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme etwaiger Mehrkosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Versandart als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und zurückerstattet in jedem Fall spätestens 14 Tage, nachdem uns Ihre Entscheidung zum Rücktritt vom Vertrag mitgeteilt wurde. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, mit dem Sie die ursprüngliche Transaktion getätigt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich, in jedem Fall jedoch spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns Ihren Widerruf mitgeteilt haben, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Sie sind rechtzeitig, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen zurücksenden. Wenn Sie die Vereinbarung widerrufen, gehen die Versandkosten der Rücksendung zu Ihren Lasten.
Sie haften nur für einen etwaigen Wertverlust der Waren, der sich aus der Nutzung der Waren ergibt, die über das hinausgeht, was zur Feststellung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren erforderlich ist.

 • Ausgenommen vom Widerrufsrecht ist ein Verbraucherkauf zur Lieferung von:
 • nach Verbraucherspezifikation hergestellte Produkte, die nicht vorgefertigt sind und die auf der Grundlage einer individuellen Auswahl oder Entscheidung des Verbrauchers hergestellt werden oder die eindeutig für eine bestimmte Person bestimmt sind;
 • Produkte, die schnell verderben oder eine begrenzte Haltbarkeit haben;
 • Produkte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Siegel nach der Lieferung entfernt wurde;
 • Waren, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gegenständen vermischt wurden;
 • Audio- und Videoaufzeichnungen und Computersoftware, deren Siegel nach der Lieferung entfernt wurde;
 • Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte, mit Ausnahme einer Vereinbarung über die regelmäßige Lieferung solcher Publikationen (ein Abonnement);

Artikel 7 – Eigentumsrechte

 1. Der Kunde muss alle geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte, die auf den von Onlinenummer.com gelieferten Waren beruhen, vollständig und bedingungslos respektieren.
 2. Onlinenummer.com garantiert nicht, dass die an den Kunden gelieferten Artikel keine geistigen und/oder gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzen und übernimmt keine Haftung im Falle von Ansprüchen Dritter aufgrund der Aussage, dass ein Artikel geliefert wurde durch Onlinenummer.com kein Recht eines Dritten verletzt wird.

Artikel 8 – Der Preis

 1. Während der im Angebot angegebenen Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, mit Ausnahme von Preisänderungen aufgrund von Änderungen der Mehrwertsteuersätze.
 2. Abweichend vom vorstehenden Absatz kann der Unternehmer Produkte oder Dienstleistungen, deren Preise Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegen und auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, mit variablen Preisen anbieten. Diese Abhängigkeit von Schwankungen und die Tatsache, dass es sich bei den angegebenen Preisen um Richtpreise handelt, werden im Angebot angegeben.
 3. Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn sie auf gesetzlichen Vorschriften oder Bestimmungen beruhen.
 4. Preiserhöhungen ab 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn der Unternehmer dies vereinbart hat und:
 5. sie sind das Ergebnis gesetzlicher Vorschriften oder Bestimmungen; oder
 6. der Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag auf den Tag zu kündigen, an dem die Preiserhöhung wirksam wird.
 7. Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer.

Artikel 9 – Konformität und Gewährleistung

 1. Der Unternehmer garantiert, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen dem Vertrag, den im Angebot angegebenen Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen an die Tauglichkeit und/oder Verwendbarkeit und den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden gesetzlichen Bestimmungen und/oder behördlichen Vorschriften entsprechen .
 2. Eine vom Unternehmer, Hersteller oder Importeur als Garantie angebotene Regelung berührt nicht die Rechte und Ansprüche, die der Vertragspartner gegenüber dem Unternehmer im Hinblick auf einen Mangel bei der Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmers aufgrund des Gesetzes geltend machen kann und /oder oder der Fernabsatzvertrag.

Artikel 10 – Lieferung und Leistung

 1. Der Unternehmer wird bei der Entgegennahme und Ausführung von Produktbestellungen sowie bei der Beurteilung von Anträgen auf Erbringung von Dienstleistungen größtmögliche Sorgfalt walten lassen.
 2.  Lieferort ist die Adresse, die der Auftragnehmer dem Unternehmen bekannt gegeben hat.
 3. Unter Beachtung der Bestimmungen in Artikel 4 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird das Unternehmen angenommene Bestellungen zügig, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen ausführen, sofern keine längere Lieferfrist vereinbart wurde. Für den Fall, dass Onlinenummer.com eine Lieferfrist angegeben hat, ist diese indikativ. Verzögert sich die Lieferung oder kann ein Auftrag nicht oder nur teilweise ausgeführt werden, so wird dies dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auftragserteilung mitgeteilt. In diesem Fall hat der Vertragspartner das Recht, den Vertrag kostenlos aufzulösen und hat Anspruch auf Schadensersatz.
 4. Im Falle einer Auflösung gemäß dem vorstehenden Absatz erstattet der Unternehmer den von der Vertragspartei gezahlten Betrag so schnell wie möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach Auflösung.
 5. Sollte sich die Lieferung eines bestellten Produkts als unmöglich erweisen, wird sich der Unternehmer bemühen, einen Ersatzartikel zur Verfügung zu stellen. Spätestens bei Lieferung wird klar und verständlich mitgeteilt, dass ein Ersatzartikel geliefert wird. Bei Ersatzartikeln kann das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen werden. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Unternehmers.
 6. Das Risiko der Beschädigung und/oder des Verlusts von Produkten liegt bis zum Zeitpunkt der Lieferung an den Vertragspartner beim Unternehmer, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
 7. Onlinenummer.com kann nicht für Druckfehler auf seinen Produkten haftbar gemacht werden, unabhängig davon, ob sie vom Vertragspartner richtig oder falsch eingegeben wurden. Gleiches gilt für alle Adress- und Lieferangaben sowie sonstige Angaben des Vertragspartners.

Artikel 11 – Laufzeittransaktionen

 1. Der Vertragspartner kann einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag jederzeit unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsregeln und einer Kündigungsfrist von höchstens einem Monat kündigen.
 2. Ein Vertrag, der auf bestimmte Zeit abgeschlossen wurde, hat eine Laufzeit von maximal zwei Jahren. Ist vereinbart, dass sich der Fernabsatzvertrag bei Schweigen des Vertragspartners verlängert, wird der Vertrag als Vertrag auf unbestimmte Zeit fortgeführt und die Kündigungsfrist nach Vertragsfortsetzung beträgt maximal einen Monat.

Artikel 12 – Zahlung

 1. Soweit nicht später vereinbart, sind die vom Vertragspartner geschuldeten Beträge innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum bzw. bei einem Werkvertrag innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung der diesen Vertrag betreffenden Unterlagen zu zahlen.
 2.  Zahlt der Vertragspartner nicht innerhalb der vereinbarten 14 Tage, erhöht sich der Saldo sukzessive um 2,50 € Mahnkosten, 5,00 € Mahnkosten und 7,50 € Mahnkosten.
 3.  Wenn die Zahlung einer Rechnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum eingegangen ist, schuldet der Vertragspartner außerdem Zinsen in Höhe der gesetzlichen Zinsen, die während der Zeit des Verzugs des Verbrauchers gelten, wobei die Zeit angerechnet wird volle Monate.
 4.  Ergreift Onlinenummer.com bei Nichtzahlung des Vertragspartners (außer-)gerichtliche Maßnahmen, so gehen die Kosten hierfür zu Lasten des Vertragspartners.
 5.  Beim Verkauf von Produkten an Unternehmer dürfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen niemals eine Vorauszahlung von mehr als 50 % vorsehen. Bei vereinbarter Vorauszahlung kann der Vertragspartner vor Leistung der vereinbarten Vorauszahlung keine Rechte bezüglich der Ausführung der betreffenden Bestellung oder Dienstleistung(en) geltend machen.
 6.  Der Vertragspartner ist verpflichtet, Unrichtigkeiten in angegebenen oder angegebenen Zahlungsdaten dem Unternehmer unverzüglich mitzuteilen.

Artikel 13 – Entschädigungen 

 1. Der Unternehmer verfügt über ein ausreichend bekannt gemachtes Beschwerdeverfahren und bearbeitet die Beschwerde gemäß diesem Beschwerdeverfahren.
 2.  Reklamationen über die Ausführung des Vertrages müssen dem Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist, vollständig und klar beschrieben, nach Entdeckung der Mängel durch den Auftragnehmer vorgelegt werden.
 3.  An den Unternehmer gerichtete Beschwerden werden innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs beantwortet. Erfordert eine Beschwerde eine absehbar längere Bearbeitungszeit, antwortet der Unternehmer innerhalb der Frist von 14 Tagen mit einer Eingangsbestätigung und einem Hinweis darauf, wann der Vertragspartner mit einer ausführlicheren Antwort rechnen kann.
 4.  Kann die Beschwerde nicht einvernehmlich beigelegt werden, entsteht eine Streitigkeit, die dem Streitbeilegungsverfahren unterliegt.

Artikel 14 – Streitigkeiten

ONLINE-STREITBEILEGUNG

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Streitbeilegung zu nutzen.

Artikel 15 – Verantwortung des Auftragnehmers

 1. Der Vertragspartner verpflichtet sich, keine Texte rassistischer, sexueller, diskriminierender oder anderweitig rechts- und/oder sittenwidriger Texte in den Personentexten auf dem Behältnis / der Verpackung abzudrucken. Es ist Onlinenummer.com nicht möglich, die Produkte von Onlinenummer.com auf die Einhaltung dieser Bestimmung zu überprüfen.
 2. Dem Vertragspartner obliegt die sorgfältige Prüfung der Daten, die er an Onlinenummer.com übermittelt, auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Mijnnaamplaat.nl übernimmt keinerlei Verantwortung, diese Informationen auf Richtigkeit oder Vollständigkeit zu überprüfen.
 3. Der Vertragspartner stellt Onlinenummer.com von allen Kosten und Schäden frei, die dadurch entstehen, dass der Vertragspartner gegen Artikel 16.1 und 16.2 verstößt.

Artikel 17 – Geistiges Eigentum und Urheberrecht

 1. Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser AGB behält sich Onlinenummer.com die Rechte und Befugnisse vor, die Onlinenummer.com nach dem Urheberrechtsgesetz zustehen.
 2.  Alle im Rahmen der Vereinbarung von Onlinenummer.com erstellten Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, Filme, Software, Texte, Tonaufnahmen, Mynameplate-Produkte und sonstigen Materialien oder (elektronischen) Dateien bleiben Eigentum von Onlinenummer.com, unabhängig davon, ob sie Eigentum von Onlinenummer.com sind oder nicht dem Vertragspartner oder Dritten übergeben worden sind, sofern nichts anderes vereinbart ist.
 3.  Alle von Onlinenummer.com bereitgestellten Dokumente, wie Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, Filme, Software, Texte, Tonaufnahmen, (elektronische) Dateien, andere Materialien und andere Produkte von Mijnnaambord, sind ausschließlich für die Verwendung durch die Vertragspartei bestimmt und dürfen nicht verwendet werden ohne vorherige Zustimmung von Mijnnaamplaat.nl vervielfältigt, veröffentlicht oder Dritten zur Kenntnis gebracht werden, sofern die Art der bereitgestellten Dokumente nichts anderes vorschreibt.
 4.  Onlinenummer.com behält sich das Recht vor, die durch die Durchführung der Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse für andere Zwecke zu verwenden, sofern keine vertraulichen Informationen an Dritte weitergegeben werden.
 5.  Alles auf der Website ist Eigentum von Onlinenummer.com und darf ohne schriftliche Genehmigung von Onlinenummer.com nicht vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Artikel 18 – Zusätzliche oder abweichende Bestimmungen

Zusätzliche oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen dürfen dem Vertragspartner nicht schaden und sind schriftlich oder so festzuhalten, dass sie vom Vertragspartner zugänglich auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden können.

Datenschutzerklärung

Onlinenummer.com respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die uns zur Verfügung gestellten persönlichen Informationen vertraulich behandelt werden. Bei einer Bestellung benötigen wir Name, E-Mail-Adresse, Lieferadresse und Zahlungsdaten, um die Bestellung auszuführen, den Kunden über den Fortschritt zu informieren und, falls angemeldet, den Newsletter zu versenden.

Ansonsten verwenden wir diese Daten nur mit Zustimmung des Kunden. Onlinenummer.com verkauft personenbezogene Daten nicht an Dritte und stellt sie nur Dritten zur Verfügung, die an der Abwicklung Ihrer Bestellung beteiligt sind.

Alle Ihre persönlichen Daten sind durch das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (WBP) geschützt.

ONLINE-STREITBEILEGUNG

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Streitbeilegung zu nutzen.

Cookies

Cookies sind kleine Informationen, die vom Internetbrowser auf dem Computer gespeichert werden. Onlinenumber.com verwendet Cookies, um Besucher bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen. Cookies ermöglichen es uns, Informationen über die Nutzung unserer Dienste zu sammeln und diese zu verbessern und an die Wünsche unserer Besucher anzupassen. Unsere Cookies liefern Informationen zur persönlichen Identifizierung. Der Browser kann so eingestellt werden, dass beim Einkaufen auf Onlinenummer.com keine Cookies empfangen werden.

Wenn Sie Fragen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Datenschutzerklärung von Onlinenummer.com haben, können Sie uns kontaktieren. Unser Kundenservice unterstützt Sie bei der Auskunftserteilung bei Fragen zu Daten oder bei Änderung von Daten.